De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het gebied van het sociale domein; met name werk en inkomen, jeugdhulp, preventie en zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De adviesraad is daardoor een belangrijke schakel tussen de inwoners en hun gemeente.

De adviesraad wil een afspiegeling zijn van de inwoners van de gemeente Lochem. De adviesraad brengt de behoeften en wensen binnen het sociaal domein in kaart  en komt met goede gedegen adviezen. Waar nodig schakelt de adviesraad hiervoor externe hulp in.

Als onafhankelijk adviesorgaan streeft de adviesraad naar goede relaties met inwoner- en bewonersgroepen, zorgverleners, bestuurders en ambtenaren van de gemeente Lochem.  Ook aangrenzende onderwerpen, zoals armoedebeleid, volksgezondheid, mantelzorg, vrijwilligers hebben de aandacht van de adviesraad.

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies over het beleid van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders. De adviesraad toetst de uitwerking en uitvoering daarvan in de praktijk. Ze heeft een signalerende functie in de gemeente en probeert door middel van haar advies een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente.

Wat kan de adviesraad voor jou doen?

Het kan zijn dat je contacten met de gemeente niet altijd verlopen zoals je dat wilt of dat je bepaalde regels niet goed begrijpt. Hierover kun je met ons praten. Vanuit de werkgroepen kan men advies geven en eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties. Dus: zit je ergens mee, neem dan gerust contact op. De adviesraad is er voor jou.

Hoe werkt de adviesraad?

De werkgroepen zijn ingedeeld naar een viertal thema’s binnen het sociaal domein. Centraal uitgangspunt is dat de leden van de adviesraad sociaal domein Lochem (ASDL) werken vanuit inwonerparticipatie en inwonervraagstukken.

De leden van de werkgroep hebben expertise, ervaring en/of binding met het betreffende thema. De “trekker” van de werkgroep is altijd een lid van de ASDL.

De adviesraadsleden kunnen adviseren vanuit verschillende perspectieven. Vanuit het eigen perspectief als inwoner, vanuit het perspectief van een vrijwilliger en/of mantelzorger, buur, iemand die gebruik maakt van bijvoorbeeld de Wmo. Iedere inwoner is onderdeel van de Lochemse samenleving.

Kwetsbare inwoners vinden het soms ingewikkeld om hun ervaringen te delen en/of om verbeter- en aandachtspunten binnen het sociaal domein aan te geven. De leden van de ASDL zijn dan ook zeer toegankelijk voor informatie vanuit de diverse inwonersrollen.

De adviesraad vergadert ongeveer iedere maand (tien keer per jaar). Deze vergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat je hierbij aanwezig kunt zijn. De vergaderdata vindt je op de website en in het gemeentenieuws in het huis aan huisblad de Berkelbode.

De indeling van de werkgroepen is als volgt:

1. Opgroeien en opvoeden

onder meer jeugdzorg, jongerenwerk, passend onderwijs/scholen, schooluitval, 18-/18+, huiselijk geweld, speeltuinen.

Leden vanuit ASDL: Annemarie, Esther en Wim K.

2. Participeren (meedoen, werk, vrijwilligerswerk, inloop, dagbesteding):

Hieronder valt onder meer vrijwilligerswerk, mantelzorg, activering, dagopvang, laagdrempelige inloop, dagbesteding, beschut/begeleid werken, integratie, drempels om mee te doen (taal, fysieke of psychologische drempels, stigmatisering), inclusie, algemene voorzieningen;

Leden vanuit ASDL: Ayse, Kees en Tom.

3. Armoede, werk en inkomen en schulden

 (financieel- en sociaal vangnet):

onder meer armoede, schuldhulpverlening, inkomensvoorzieningen/financiële regelingen;

Leden vanuit ASDL: Kees en Tom.

4. Wonen en vervoer/mobiliteit: onder meer huisvesting, ondersteuning/voorzieningen, sociale veiligheid, wijk/buurtontwikkeling, beschermd/begeleid wonen, leefbaarheid, voorzieningenniveau, eenzaamheid, vervoer.

Leden vanuit ASDL: Annemarie, Henny en Wim M.

Meer weten?

Heeft u een vraag aan een van de cliëntgroepen of aan de onafhankelijk voorzitter? Neem dan contact op via het e-mailadres van de adviesraad info@adviesraadlochem.nl. Bellen kan ook: Majella Schreurs, telefoonnummer 06-13 805 114 .