De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het gebied van het sociale domein; met name werk en inkomen, jeugdhulp, preventie en zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De adviesraad is daardoor een belangrijke schakel tussen de inwoners en hun gemeente.

De adviesraad wil een afspiegeling zijn van de inwoners van de gemeente Lochem. De adviesraad brengt de behoeften en wensen binnen het sociaal domein in kaart  en komt met goede gedegen adviezen. Waar nodig schakelt de adviesraad hiervoor externe hulp in.

Als onafhankelijk adviesorgaan streeft de adviesraad naar goede relaties met inwoner- en bewonersgroepen, zorgverleners, bestuurders en ambtenaren van de gemeente Lochem.  Ook aangrenzende onderwerpen, zoals armoedebeleid, volksgezondheid, mantelzorg, vrijwilligers hebben de aandacht van de adviesraad.

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies over het beleid van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders. De adviesraad toetst de uitwerking en uitvoering daarvan in de praktijk. Ze heeft een signalerende functie in de gemeente en probeert door middel van haar advies een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente.

Wat kan de adviesraad voor u doen?

Het kan zijn dat uw contacten met de gemeente niet altijd verlopen zoals u dat wilt of dat u bepaalde regels niet goed begrijpt. Hierover kunt u met ons praten. Vanuit de themagroepen kan men u advies geven en eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties. Dus: zit u ergens mee, neem dan gerust contact op. De adviesraad is er voor u.

Voor wie is de adviesraad?

We hebben de volgende doelgroepen:

 1. Gezondheidszorg
  • Preventie
  • GGZ/Jeugdzorg
  • Ouderenzorg
  • Gehandicaptenzorg
 2. Informele zorg
  • Mantelzorg
  • Vrijwilligers
 3. Inkomens- en schuldenproblematiek
 4. Participatie, integratie en diversiteit
  • Ouderen
  • Jongeren
  • Inburgering
  • Taal

Hieruit zijn de volgende themagroepen uitgekomen:

 1. Preventie                                                                                        
 2. GGZ/Jeugdzorg                                                                             
 3. Ouderenzorg                                                                                 
 4. Gehandicaptenzorg                                                                    
 5. Informele zorg                                                                              
 6. Inkomens- en schuldenproblematiek                                 
 7. Participatie, integratie en diversiteit                                    

Hoe werkt de adviesraad?

Vanuit iedere themagroep zit één afgevaardigde in de adviesraad. Deze vertegenwoordigt de belangen van de eigen achterban. De adviesraad heeft daarnaast een onafhankelijk voorzitter, Wim Koch. De adviesraad vergadert ongeveer iedere maand (tien keer per jaar). Deze vergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat u hierbij aanwezig kunt zijn. De vergaderdata vindt u op de website en in het gemeentenieuws in het huis aan huisblad de Berkelbode.

Wmo

Vanuit de wet Wmo ondersteunt de gemeente burgers die dat zelf niet meer kunnen in het zoeken naar een oplossing, zodat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Ook de problematiek waar de Jeugdzorg mee te maken heeft, valt onder deze zorg. De verantwoordelijkheid om mee te doen aan de samenleving ligt uiteindelijk wel bij de inwoner zelf.

 De belangrijkste elementen uit de Wmo, Jeugd- en Participatiewet

 • iedereen doet mee
 • ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid
 • elkaar ondersteunen in het maken/leggen van sociale netwerken
 • gemeente is vangnet

Meer weten?

Heeft u een vraag aan een van de cliëntgroepen of aan de onafhankelijk voorzitter? Neem dan contact op via het e-mailadres van de adviesraad info@adviesraadlochem.nl. Bellen kan ook: Majella Schreurs, telefoonnummer 06-13 805 114 .