Wat is het Sociale Domein?

Het gebied van het sociale domein is breed; het betreft met name werk en inkomen, jeugdhulp, preventie en zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook zijn er aangrenzende onderwerpen, zoals armoedebeleid, volksgezondheid, mantelzorg en vrijwilligers.

Wat doet de Adviesraad?

De ASDL wil een afspiegeling zijn van de inwoners van de gemeente Lochem. Zij brengt de behoeften en wensen binnen het sociaal domein in kaart en komt met goede gedegen adviezen. Waar nodig schakelt zij hiervoor externe hulp in. Als onafhankelijk adviesorgaan streeft de ASDL naar goede relaties met inwoner- en bewonersgroepen, zorgverleners, bestuurders en ambtenaren van de gemeente Lochem.

De ASDL geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies over het beleid van de gemeente aan het College van B&W. Zij toetst de uitwerking en uitvoering daarvan in de praktijk. Zij heeft een signalerende functie in de gemeente en probeert door middel van haar advies een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente.

De ASDL vergadert iedere maand behalve in juli en augustus. De vergaderingen zijn openbaar dus je kunt hierbij aanwezig zijn. De vergaderdata vindt je op deze website. Meld je van te voren wel even aan via info@adviesraadlochem.nl

Wat kan de adviesraad voor jou doen?

Het kan zijn dat je contacten met de gemeente niet altijd verlopen zoals je dat wilt of dat je bepaalde regels niet goed begrijpt. Hierover kun je met ons praten. Vanuit de werkgroepen kan men advies geven en eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties. Dus: zit je ergens mee, neem dan gerust contact op. De ASDL is er ook voor jou.

Hoe werkt de adviesraad?

De ASDL heeft werkgroepen ingericht om te komen tot goede adviezen. Belangrijk uitgangspunt is dat zij werken vanuit inwonerparticipatie en inwonervraagstukken. De leden hebben expertise, ervaring en/of binding met het thema. De “trekker” van de werkgroep is altijd een lid van de ASDL. Zij kunnen adviseren vanuit verschillende perspectieven. Vanuit het eigen perspectief als inwoner, vrijwilliger en/of mantelzorger, buur, of iemand die gebruik maakt van bijvoorbeeld de WMO. Iedereen is inwoner van de Lochemse samenleving. Kwetsbare inwoners vinden het soms ingewikkeld om hun ervaringen te delen of om verbeter- en aandachtspunten binnen het sociaal domein aan te geven. De leden van de ASDL zijn zeer toegankelijk voor informatie vanuit de diverse inwoners.

Werkgroep 1. Opgroeien en opvoeden (ASDL Annemarie)

o.a. jeugdzorg, jongerenwerk, passend onderwijs/scholen, schooluitval, 18-/18+, huiselijk geweld en speeltuinen.

Werkgroep 2. Participatie (ASLD Tom)

o.a. meedoen, werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, activering, dagopvang, laagdrempelige inloop, dagbesteding, beschut/begeleid werken, integratie, drempels om mee te doen (taal, fysieke of psychologische drempels, stigmatisering), inclusie en algemene voorzieningen.

Werkgroep 3. Armoede, werk en inkomen en schulden (ASDL vacature)

o.a. armoede, schuldhulpverlening en inkomensvoorzieningen/financiële regelingen;

Werkgroep 4. Wonen en vervoer/mobiliteit (ASDL Henny)

o.a. huisvesting, ondersteuning/voorzieningen, sociale veiligheid, wijk/buurtontwikkeling, beschermd/begeleid wonen, leefbaarheid, voorzieningenniveau, eenzaamheid, en vervoer/mobiliteit.

Wil je meer weten?

Heb je een vraag aan een van de werkgroepenleden of aan de voorzitter? Stuur dan een e-mail naar info@adviesraadlochem.nl