Wat is het Sociale Domein?

Het terrein van het sociale domein is breed; het betreft o.a. werk en inkomen, jeugdhulp, preventie en zorg in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er zijn aangrenzende onderwerpen zoals armoedebeleid, schuldhulpverlening, volksgezondheid, mantelzorg en vrijwilligers en nog meer.

Wat doet de Adviesraad?

De ASDL is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij brengt de behoeften en wensen binnen het sociaal domein in kaart en komt met goed onderbouwde adviezen. Waar nodig schakelt zij hiervoor externe hulp in. De ASDL streeft vooral naar goede relaties met inwoners, zorgverleners, bestuurders en ambtenaren van de gemeente Lochem.

De ASDL geeft gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies over het beleid van de gemeente aan het College van B&W. Zij heeft een signalerende functie in de gemeente en probeert door middel van haar advies een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente.

De ASDL vergadert bijna iedere maand. De vergaderingen zijn openbaar, je kunt hierbij aanwezig zijn als je je van tevoren aanmeld vanwege de geboekte ruimte. De agenda vindt je op deze website.

De ASDL organiseert meerdere thema middagen op onderwerpen die gerelateerd zijn aan de gevraagde adviezen. Hiermee vergroten we onze kennis door: naar elkaar te luisteren, naar de inwoners uit de gemeente Lochem te luisteren en ook naar mensen uit het werkveld toe te gaan. Volg ons via deze website, de Berkelbode / Gemeentenieuws of Facebook en Instagram om te weten met welke onderwerpen we dit jaar aan de slag gaan.

Wat kan de adviesraad voor jou doen?

Het kan zijn dat je contacten met de gemeente niet altijd verlopen zoals je dat wilt of dat je bepaalde regels niet goed begrijpt. Hierover kun je met ons praten. Vanuit de werkgroepen kunnen we dan adviezen geven of eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties. Dus, zit je ergens mee, neem gerust contact met ons op. 

Hoe werkt de adviesraad?

De ASDL heeft 4 werkgroepen ingericht om te komen tot goed onderbouwde adviezen. Belangrijk uitgangspunt is dat zij werken vanuit inwonerparticipatie en inwonervraagstukken. De frequentie van het samenkomen van de werkgroepen is niet vooraf bekend. De werkgroep-kartrekker komt naar de ASDL vergadering om het uitgebrachte advies daar vast te laten stellen.

De leden van de werkgroepen hebben expertise, ervaring en/of binding met het thema, zij adviseren vanuit verschillende perspectieven. Vanuit het eigen perspectief als inwoner, vrijwilliger en/of mantelzorger, buur, of iemand die gebruik maakt van de WMO of WLZ etc. Iedereen is inwoner van de Lochemse samenleving. Kwetsbare inwoners vinden het soms ingewikkeld om hun ervaringen te delen of om verbeter- en aandachtspunten binnen het sociaal domein aan te geven. De leden van de ASDL zijn zeer toegankelijk voor informatie vanuit de diverse inwoners. De adviezen gaan niet in op de individuele casussen maar belichten wel het algemene aspect achter die individuele klachten.

1    Jeugd & Jongeren

o.a. jeugdzorg, jongerenwerk, passend onderwijs/scholen, schooluitval, 18-/18+, huiselijk geweld en speeltuinen

2   Meedoen & Woonzorg

v.h. participatie ; o.a. vrijwilligerswerk, mantelzorg, activering, dagopvang, laagdrempelige inloop, dagbesteding, beschut- /begeleid werken, integratie,    taal-, fysieke- of psychologische drempels om mee te doen, stigmatisering, inclusie en algemene voorzieningen

3   Werk & Inkomen

o.a. armoede, schuldhulpverlening en inkomensvoorzieningen/financiƫle regelingen

4   Wonen & Leven

o.a. ouderen, huisvesting, ondersteuning/voorzieningen, sociale veiligheid, wijk/buurtontwikkeling, beschermd/begeleid wonen, leefbaarheid, voorzieningenniveau, eenzaamheid, vervoer & mobiliteit.

Wil je meer weten of wil je iets met ons delen? Stuur een e-mail naar info@adviesraadlochem.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.