De coronacrisis houdt de gemeente Lochem in zijn greep.

Wij hebben de eerste oorzaken en gevolgen van de coronapandemie bestudeerd. Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt iedereen. Vooral ook mensen in een kwetsbare positie. Deze crisis heeft grote gevolgen voor de hele Lochemse samenleving.

Wij denken hiermee een bijdrage te leveren aan de richting van het gemeentelijke beleid. Vooral op het sociale domein. Het uitgebreide advies vind je hier.

Algemene adviezen

"De coronacrisis leidt tot meer sociale problemen in Nederland”.

Zo luidt de kop van het artikel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het eindrapport van de VNG-werkgroep Sociale Impact. Dit advies is geschreven voor het kabinet en de overheden. Dit rapport bevat onder andere de volgende aanbevelingen:

 1. Wissel nieuwe ideeën uit met andere gemeenten
 2. Betrek jongeren bij de beleidskeuzes van de gemeente en van organisaties
 3. Heb aandacht voor kansen die de crisis ook biedt.
 4. Beperk preventieve maatregelen niet tot het sociaal domein.
 5. Beperk onze vervoersbewegingen en die met dieren en goederen.

Daaraan kunnen ook de gemeente Lochem en haar burgers bijdragen. Suggesties:

 1. Benoem een tijdelijk coördinator regionale logistiek, liefst op te zetten in Achterhoekverband. Mogelijk in samenwerking met de Stedendriehoek. Doel is producten uit deze regio ook zo veel mogelijk af te zetten in de regio.
 2. Een volkstuinproject: werklozen en bijstandsgerechtigden kunnen via ’t Baken een volkstuin voor 1 of meerdere jaren zonder kosten huren.
 3. Bevorder het opnieuw gebruiken van spullen.
 4. Beëindig of wijzig de vergoeding woon-werkverkeer ten gunste van de (elektrische) fiets.
 5. Stimuleer het thuiswerken en het vaker gebruik maken van digitale communicatie.

Prioriteiten voor een preventiebeleid

 1. Versterk samen met andere organisaties een gezonde manier van leven voor onze inwoners.Denk daarbij aan meer beweging op de basisscholen. 
 2. Zorg voor de kwaliteit van leven. Blijf hulpverlening en begeleiding mogelijk maken.Waarnodig zet hier extra op in. De tijdelijke sluiting van buurt- en dorpshuizen en dagopvang heeft veel mensen afgezonderd.
 3. Houdt Sportaccommodaties, dorpshuizen en andere organisaties in stand door het steunfonds te gebruiken.Deze organisaties hebben weinig steun gekregen van de rijksoverheid. De provincie Gelderland heeft een fonds ingesteld voor noodhulp aan de gemeenten. En aan voorzieningen en verenigingen die buiten de hulp van het Rijk vallen.
 4. Voorkom dat corona leidt tot stress (voor lange tijd) en eenzaamheid. Het verbieden, of sterk beperken van contacten met familie en hulpverleners heeft ernstige schadelijke gevolgen. Vooral bij ouderen en andere kwetsbare mensen. Gezondheidsklachten ontstaan of worden erger door langdurige stress.  (Vrijwillige) hulpverleners en mantelzorgers moeten geholpen worden bij de signalering en het voorkomen van deze problemen.
 5. Schenk aandacht aan werkenden die geheel of voor een deel buiten de compensatieboot vallen. Voorkom dat een gezin in armoede vervalt. Dit levert stress op en heeft een negatieve invloed op veel levensgebieden.

Veel bewondering heeft de adviesraad voor de actieve aanpak van de SWL (Stichting Welzijn Lochem). Voorkomen van eenzaamheid. Het doen van veel hand- en spandiensten voor mensen die het huis niet meer uit durven of mogen.

De SWL-website www.coronahulplochem.nl is sinds half maart in de lucht. Met veel informatie, een hulpaanbod en een raadgever. De aanpak van eenzaamheid is nu nog belangrijker. Deze aanpak is ontwikkeld en wordt nu volop ingezet. Het is goed om nu ook alvast na te denken, hoe de huidige hulpbereidheid van inwoners, in de toekomst bewaard kan blijven.

 Gevolgen van het virus

Het virus en de genomen maatregelen hebben een grote invloed op onze samenleving, onze portemonnee en ons gedrag.

 1. De lockdown heeft grote gevolgen gehad. Met de kennis van nu kunnen we hierin andere keuzes maken.
 2. De wijze van uitvoering van de lockdown heeft levens gered. Het heeft ook de levensjaren van een veel groter aantal mensen verkort. En het welzijn van veel mensen, vooral ouderen, aanzienlijk geschaad.
 3. Zonder ingrijpende economische maatregelen gaan niet alleen de minder bedeelden, maar ook veel middenklassers er sterk op  achteruit.
 4. De meeste coronaproblematiek doet zich voor als er grote groepen mensen dicht bij elkaar zijn. Dit heeft gevolgen voor ons openbaar vervoer, verschillende activiteiten en evenementen.
 5. De Intensieve dierhouderij bedreigt de gezondheid. Het valt op dat in gebieden met veel dierhouderij, in verhouding veel corona voorkomt.